ข่าวประชาสัมพันธ์

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน

ภาพกิจกรรม

สถานที่ท่องเที่ยว

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานการติดตามประเมินผลแผน

ประกาศเผยแพร่ราคากลางตามแนวทาง ป.ป.ช. ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองรี ประจำปี 2560

ประกาศเผยแพร่ราคากลางตามแนวทาง ป.ป.ช. ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองรี ประจำปี 2561

ประกาศเผยแพร่ราคากลางตามแนวทาง ป.ป.ช. ขององคฺการบริหารส่วนตำบลหนองรี ประจำปี 2562